Vi tror

Vi tror

Bibelen

Bibelen er Guds Ord, og er øverste autoritet i alt den uttaler seg om tro, lærespørsmål, etikk og moral.
Bibelen er nedskrevet av mennesker, inspirert av Guds Hellige Ånd og har dermed både en guddommelig og en menneskelig side. Gud har brukt utvalgte mennesker til å skrive ned sitt ord. Samtidig har han våket over Ordet, slik at innholdet er akkurat slik Han ville.
Bibelen er først og fremst gitt oss for å gi åpenbaring om Gud og hans frelsesplan for oss mennesker

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet» 2. Tim 3,16.
«Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet» Joh 17,17.

treenigheten

Det er én sann Gud, som evig eksisterer i tre personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.

Jesus Kristus

Jesus Kristus er den eneste veien til Faderen, og det finnes ikke frelse i noe annet navn.
Vi tror han ble født av en jomfru, Hans syndfrie liv, Hans mirakler, Hans stedfortredende og forsonende død, Hans fysiske oppstandelse, Hans oppstigning til Faderens høyre hånd, og Hans personlige, fremtidige tilbakekomst til jorden i makt og herlighet.

frelse

Gjenfødelse ved Den Hellige Ånd er absolutt nødvendig for personlig frelse.
«Den som tror og blir døpt, skal bli frelst» Mark 16,16.

dåp

Vi praktiserer troendes dåp, med full neddykkelse. Den troende blir døpt på sin egen tro og bekjennelse.

hellig liv

Den Hellige Ånds helliggjørende kraft gjør den kristne i stand til å leve et hellig liv, ved at Han bor i dem.

helbredelse

Guddommelig helbredelse til ånd, sjel og kropp er tilgjengelig gjennom Kristi forsonende verk på korset.

menighet

Jesu Kristi Menighet er det universelle, åndelige legeme av alle troende. Gud bor i sin menighet gjennom Den Hellige Ånd og utruster den til å fullføre tjenesten og misjonsbefalingen på jorden.

Oppstandelsen

Vi tror på oppstandelsen og den endelige dommen både over de frelste og de fortapte, for de første til evig liv og for de siste til evig fordømmelse/dom.
Vi tror på en ny himmel og en ny jord og det nye Jerusalem, Guds by, som kommer ned fra himmelen, fylt med Guds herlighet.

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.  Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom» Åp. 21,1-2

israel

Gud gjenoppretter Israel fysisk og åndelig i de siste dager. Han henter jødene hjem til landet Israel, de som er Hans utvalgte eiendomsfolk.
Gud har kalt oss kristne til å hjelpe, trøste og støtte dette folket.

«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.  Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder»  Jes. 40,1-2.

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.
Amen.